Původní optimismus provázející rozvoj jaderné energie naráží čím dál více na neuspokojivou realitu. Nejenom, že se zvyšují Miloš Zeman prohlásil, že český stát nebude podporovat obnovitelné zdroje energie. Jak si skutečně stojí? Pravidelně se na ně například svádí zvyšování ceny elektřiny. Majoritní část zvýšení ceny elektřiny ovšem na jejich vrub nepadá.


Českou veřejnost patrně nepřekvapilo nedávné prohlášení Miloše Zemana o tom, že český stát nebude podporovat obnovitelné zdroje energie. Je to již tradice. Jedná se o setrvalý stav, jež reflektuje společenské klima. Nevěříme malým, to raději spoléháme na veliké, věříme silným slovům více než bychom měli věřit svoji vlastní síle a síle společenství. Nevěříme obnovitelným zdrojům, ale vzdycháme po megalomanských projektech velikých elektráren.

Obnovitelné zdroje se nepomlouvají jenom u nás, ale začíná se tak dít i v dalších zemích, třeba v Německu. Ironicky řečeno, jsme avantgardou, Němci se pomalu přidávají, přesto, že zdrcující většina německé veřejnosti obnovitelné zdroje podporuje a přeje si jejich dalších rozvoj. Průzkumy hovoří až o 94 %. Jak je možné, že v energetické otázce v Německu nefunguje ani prostý populismus? Důvod je zřejmý - před krátkým časem se obnovitelné zdroje staly vážným konkurentem současné fosilně jaderné energetiky.

Před několika lety je většina konvenčních politiků a energetiků nebrala vážně. A proč si jimi tedy nevylepšit profil? Větrná energie zlevňuje cenu elektřiny na burze, fotovoltaika dosáhla v několika evropských zemích grid parity a technologický rozvoj posune podle prognóz a slibných laboratorních výsledků cenu obnovitelně generovaného proudu ze slunce během několika let pod výrobní cenu elektřiny z uhlí.

Jistě není náhodou, že prezidentovo prohlášení bylo zveřejněno den poté, kdy se v Praze konala mezinárodní protijaderná konference. Probíhala za účasti německých, rakouských, britských a českých odborníků a jejím tématem byla především ekonomická stránka výroby elektřiny v jaderných elektrárnách. Mnohokrát bylo proneseno, že atomová energie na tom ekonomicky není nejlépe.

Stále rostoucí konstrukční náklady vzorových typů jaderných elektráren EPR ve Finsku a Francii, které se vyšplhaly na dvou a půl násobek původního rozpočtu, Evropská komise šetřící záměr anglické vlády podpořit výrobu jaderné elektřiny pevnou zvýhodněnou cenou, nízké ceny elektřiny na trhu. Zrušený český tendr na dostavbu temelínské elektrárny je logickým důsledkem.

Finanční podpora jaderných elektráren ale není nic nového. Podle třetího dodatku evropské smlouvy EURATOM mohou členské státy podporovat jadernou energie různými daňovými úlevami, a také tak činí. Neodvádí se daň z finančních prostředků určených podle zákona na budoucí uložení jaderného odpadu, naplatí se daň z přidané hodnoty za vybavení jaderné elektrárny s výjimkou běžných stavebních materiálů. Většina populace o tom neví a pokládá proto podle proklamací energetických gigantů jadernou energii za levný zdroj. Anglický záměr je tedy prohloubením stávajících výhod.

Dalším evergreenem jaderné nespravedlnosti je chronické podpojištění jaderných elektráren. Pojistná částka českých elektráren je šest miliard, ale majitelé elektrárny platí pouze část. Elektrárny nejsou podle studie z univerzity Johanna Keplera v Linci řádně pojištěny na reálně možné škody; podle výpočtu lipské pojišťovny z roku 2011 by se tak musela cena atomového proudu zvýšit o 0,14 až 2,36 euro/kWh,

Je důležité připomenout, že skryté a externí náklady fosilně jaderných zdrojů jsou bagatelizovány, neuváděny a opomíjeny. Ve společnosti se o nich nemluví, resp. se odmítají. Náklady na obnovitelné zdroje jsou vedle toho v mediích zveličovány, jsou uváděny manipulativně, vyjadřují se miliardovými částkami za celé období podpory, nikoliv ročně, či v procentech nárůstu celkové ceny za elektřinu, nebo ve srovnání s nárůstem jednotlivých položek ceny.

Příplatek na obnovitelné zdroje je přitom transparentně uváděn jako položka konečné ceny elektřiny, právě na rozdíl od skryté podpory fosilně jaderné energetiky. Data o podpoře různých zdrojů v České republice se mi nepodařilo zjistit, ale v analogii mohu uvést data z Německa, které představila nedávná studie Greenpeace a BWE.

V letech 1970 až 2012 dosáhla společenská podpora výroby energie celkem 678 miliard euro, z toho (v miliardách) připadlo na černé uhlí 311, na hnědé uhlí 87, na jadernou energii 213 a na obnovitelné zdroje 67 miliard euro, tedy pouhých deset procent celkové částky. Kalkulované sumy zahrnují emisní obchody, pevné výkupní ceny pro OZE, nezdaněný reservní fond jaderných elektráren, daňová zvýhodnění a přímé dotace.

Při kritice obnovitelných zdrojů se neuvádějí jejich pozitivní aspekty, především nerealizované externality fosilně jaderného systému, úspora v dovozu a čistě produkovaná elektřina s emisemi řádově nižšími, než jsou emise fosilního systému. V energetické diskuzi se rovněž v ČR neobjevují externí náklady fosilně jaderné výroby a jejich srovnání s výdaji na podporu obnovitelných zdrojů.

Podle studie Frauenhoferova Institutu z roku 2005 byly již tehdy v důsledku využívání obnovitelných zdrojů energie v Německu omezeny emise 38 milionů t CO2, 13 kt SO2, 27 kt NOx a 3 kt prachových částic. Omezení těchto emisí vedlo k vyhnutí se externím nákladům ve výši 2,8 miliard euro, zatímco podpora OZE podle zákona činila 2,4 miliardy euro. Lze tedy říci, že veškeré náklady na obnovitelné zdroje byly plně kompenzovány nerealizovanými externími náklady.

K emisním externalitám je v Německu třeba připočítat další náklady na dočasné úložiště Asse (experimentální úložiště jaderného odpadu, kde dochází k průnikům radioaktivity). Pouze odstranění tohoto odpadu přijde na šest miliard eur, na každou německou domácnost tedy jednorázově tři sta euro.

Cena následného uložení ještě není započítána. A na rozdíl od podpory obnovitelné energie se z těchto prostředků neradují tisíce zemědělců v Bavorsku nebo majitelé větrných elektráren ve Šlesvik- Holštýnsku, ale jsou směrovány na veliké firmy a přispívají k jejich rostoucí hospodářsko politické moci a k sociální nerovnosti.

Samozřejmě, jako vše, co lidská civilizace dělá, i obnovitelné zdroje mají své externality. Dovoz etanolu z Brazílie nebo pěstování kukuřice pro výrobu bioplynu jsou třeba příklady těch nejkřiklavějších. I zde ale existují variantní a pozitivní řešení. V prvním případě nedovážet, protože obnovitelné energie by měly být především lokální energií, jinak se ztrácí veliká část jejich výhod.

Pro získání substrátů na výrobu bioplynu již byly s velmi dobrými výsledky vyzkoušeny směsné kultury s vysokými kvetoucími rostlinami, které se sejí jednou za pět let, nepotřebují žádné hnojení, ani další syntetické agrochemikálie.

Rovněž tak se v českých mainstreamových mediích neobjevují nesporné úspěchy, kterých bylo dosaženo v úplném zásobování celých oblastí obnovitelnou energií. Tak například východní část Rakouska spolková země Burgenland dosáhla sta procent obnovitelné elektřiny z lokálních zdrojů již během minulého podzimu.

Na konci roku 2013 již byla netto čistým vývozcem zelené elektřiny. V této spolkové zemi žije 278 tisíc lidí. Okres Lüchow - Danneberg, ležící v severním Německu mezi Berlínem a Hamburkem, s padesáti tisíci obyvateli, dosáhl sta procent obnovitelné elektřiny již v roce 2011.

Blackouty, jakkoliv jsou opakovaně vzývaným strašákem fosilně jaderného komplexu, právě ve spojitosti s obnovitelnými zdroji, nejsou na pořadu dne. Jaký by mělo smysl pouštět do sítě elektřinu, kterou nikdo nekoupí a pro niž neexistuje přenosová kapacita? Přebytek elektřiny vyvolá zvýšení pečlivě hlídané frekvence a při dosažení 50,2 Hz, je třeba některé zdroje odpojit. Přitom se již nejedná o žádné marginální podíly obnovitelné elektřiny v sítích.

V minulém roce bylo dne 3. října v poledních hodinách dosaženo 60 % obnovitelné elektřiny v německé síti. Podobná situace nastala v únoru tohoto roku ve Španělsku, kdy bylo dosaženo rekordní měsíční výroby z OZE ve výši 59 %, čímž byl překonán starší rekord z dubna minulého roku (54,2 %). O únorový španělský výsledek se nejvíce zasloužil vítr (28,3 %) následovaný vodou (26,8 %). Ani zde nedošlo k žádnému výpadku sítě.

Nesmíme zapomenout, že veliké energetické firmy utrpěly v posledních letech obrovské ztráty. Zpráva Greenpeace z konce minulého roku vyčísluje škodu evropských energetických koncernů na pět set miliard euro. A vlády bývají velikými akcionáři těchto společnosti, a tak se navzájem podporují, tu tam peníze, tu tam zákon.

Jedním z důvodů finančního propadu energetických společností byl nezájem o investice do obnovitelných zdrojů. Je to výslednicí zastaralého myšlení. Jaderné zdroje nejsou kompatibilní se zdroji intermitentními, tedy zdroji závislými na větru a svitu a lze je těžko a pouze s vyššími nároky regulovat, nicméně pro své majitele jsou zlatým dolem. Denně vyrobí 1 GW elektrárna elektřinu asi za jeden milion euro.

Obnovitelné zdroje jsou, na rozdíl od fosilně jaderných, zdroji udržitelnými. To znamená, že jejich primární energetický zdroj, tedy Slunce bude k dispozici stále, asi pět až sedm miliard let, tedy dobu převyšující veškerou biologickou historii této planety. Přinesou zaměstnanost, nejenom pro jaderné fyziky a odborníky v termodynamice, ale také pro geology, meteorology, zemědělce, lesníky, traktoristy a montéry i horolezce, a mnoho dalších obyčejných zaměstnání.

U našeho západního souseda padá na vrub obnovitelné energie 380 000 pracovních míst. Obnovitelné zdroje se rozvíjejí s obrovskou dynamikou. Jaderné reaktory jistě také, určitě v plánech. Ve skutečnosti, ale příliš nezáleží na tom, zda se bude jednat o reaktory pokročilých generací. Stále budou obsahovat štěpný materiál, který se bude dobývat ze země se škodami na krajině i lidském zdraví. A jako veliké centralizované zdroje budou tyto elektrárny, na rozdíl od obnovitelných zdrojů, stále větším těžištěm stále rostoucí devastující ekonomické moci.

Na obnovitelné zdroje se pravidelně svádí zvyšování ceny elektřiny. Majoritní část zvýšení ceny elektřiny v posledních letech ovšem nepadá na vrub obnovitelných zdrojů. Nejenom u nás, ale i v Německu, v zemi, kde má obnovitelná energie zásadní podporu veřejnosti. Německý ministr hospodářství, Sigmar Gabriel, se chystá zavést kvůli údajné nákladnosti energetické proměny zvláštní daň na samostatně vyrobený a samostatně spotřebovaný solární proud.

Samospotřebitelé by měli platit polovinu rozpočteného doplatku na obnovitelné zdroje a nájemci zařízení plnou výši. Skutečný důvod je ale jiný: V poledních hodinách, kdy je veliká spotřeba elektřiny odstavuje solární proud uhelné a jaderné elektrárny. Energetické společnosti pak vykazují ztráty. A německá vláda dělá klientelistickou politiku. Není v tom sama. Zástupci solárních svazů ale pro ten případ již chystají žalobu z důvodu možné neústavnosti.

Psáno pro Deník referendum.

29.01.2015 03:17:14
Visit Probolinggo: is a site that contains information about your tours in Probolinggo besides that this site also offers information on lodging, Hotel, Homestay and villas in the area of Mount Bromo Travel, within this website also contains about tour packages and rafting, site it also informs transport services to Bromo and also Rent Motor in Bromo is not only that the site also includes news - news about the development of tourism in Probolinggo.

Creative Media Comp: This is an online store website, which offers several products including Digital Product, Package CCTV, Networking, Web Services and Kunsultasi devellopment IT, this site has been around since 2009, with the development of this site has changed the look twice,

Utopicomputer: This is a blog that contains about tricks and tips in the world of computers in the study of English, I created this blog with the intention of sharing the netter in order to obtain information in the computer world, this site has been around since the year 2013 yesterday, that of this paper made approximately age is 1 year.

Ajual.com: An advertising site that I created to help small and medium entrepreneurs to promote and sell baraang - their own goods, the category Cars, Houses, Land, Motorcycle etc, since this writing the life of this site about 1 year .

Scara Tips and Tricks: A blog that I made in Indonesian, using a free blog from google, this blog made about how, tips and tricks in the world Computers, Internet, Business, Automotive, Electronics etc., this blog can be used to share knowledge for the Netter in Indonesia.


That is the profile of my hope that my blog site and can help visitors make the internet not only in Indonesia but all over the World

Odpověď
 
05.11.2015 23:34:03
nice article sir. i get inspiring from here. thank you

Odpověď
 
05.11.2015 23:42:39
nice article sir. i like your web. thank you

Odpověď
 
Odpovědět na příspěvek

Vyhrazujeme si právo mazat příspěvky s vulgárním obsahem, příspěvky podněcující k násilí, překračování zákonů či případná reklamní sdělení.

Uživatelské jméno:

E-mail:

  Opište text zobrazený vlevo:
  

O autorovi

Milan Smrž

Autor je chemik, vynálezce a publicista a autor desítek původních sdělení, vědeckých článků a patentů. Působil jako asistent na Katedře energetiky VŠCHT Praha. Od roku 2000 je předsedou národní sekce a 2003 byl zvolen viceprezidentem evropské asociace EUROSOLAR pro obnovitelnou energii. Vedle toho se věnuje přímé ekologické výchově a projektové i fyzické realizaci energetických projektů v rámci oficiální české rozvojové spolupráce v Zambii. Vede sekci energetiky ve skupině udržitelných technologií.Nejčtenější příspěvky autora

Jaderné sny a realita
Milan Smrž | 28.11.2013 22:00
Z uhlí pod jádro
Milan Smrž | 04.10.2015 22:00
Nezbytně potřebujeme novou progresivní energetickou politiku
Milan Smrž | 13.05.2014 22:00
S jádrem nesouhlasíme, ale dáme se uplatit
Milan Smrž | 19.04.2016 22:00
Kolik nás skutečně stojí jaderná energie
Milan Smrž | 14.04.2017 22:00

Nejčtenější příspěvky

Jaderné sny a realita
Milan Smrž | 28.11.2013 22:00
Původní optimismus provázející rozvoj jaderné energie naráží čím dál více na neuspokojivou realitu. Nejenom, že se zvyšují přímé náklady na výstavbu nových reaktorů v Evropě, rostou i externí náklady výroby elektřiny a jejich energetická návratnost. V předpovědích Mezinárodní agentury pro atomovou energii z roku 1974 pro rok 2000 se objevuje předpokládaný instalovaný výkon jaderných elektráren 4500 GW, realita je ale úplně jiná – v roce 2000 bylo ve skutečnosti celková instalovaná kapacita pouhých 349 GW, předpoklad byl tedy splněn na pouhých 7,8 %.
Britům to ještě nikdo neřekl?
Milan Šimoník | 23.10.2013 05:08
Překlad článku z Renewables international. Soudě podle diskusí na sociálních sítích, německá komunita obnovitelných zdrojů je potěšena oznámením o stavbě nové jaderné elektrárny ve Velké Británii. Náklady jsou nyní, konečně, tak transparentní - a tak vysoké! Ještě nikdo neřekl Britům kolik stojí elektřina z obnovitelných zdrojů?
Komu sypal ČEZ?
Edvard Sequens | 24.06.2014 22:00
Konečně, pět let poté, co Jihočeský kraj uzavřel se společností ČEZ Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s., se podařilo dotlačit vedení kraje ke zveřejnění, kam peníze vlastně plynou.  Jak bylo rozděleno takřka 107 milionů korun v roce 2013, kdo se nestyděl vzít si peníze od ČEZu, to se nyní každý může podívat. Jak uvidíte, tabulka je schována v podkladech jednání zastupitelstva mezi plněním úkolů, a dá se najít jen po trpělivém pátrání.
Tomáš Podivínský - věcná fakta nebo jaderná propaganda?
Edvard Sequens | 22.07.2013 23:00
Nový ministr životního prostředí propaguje investici do dalších bloků jaderné elektrárny Temelín. Podle energetických studií však nic takového nepotřebujeme.