Belgické reaktory s trhlinami zůstávají odstaveny

Reaktory Doel 3 a Tihange 2 v belgických jaderných elektrárnách, na jejichž reaktorových nádobách bylo v létě zjištěno velké množství trhlinek, zůstávají mimo provoz. Vlastník obou reaktorů, kterým je společnost Electrabel, plánoval na leden jejich opětovné spuštění, ale belgický jaderný dozor si před vydáním povolení vyžádal další informace. V tiskové zprávě jaderného dozoru se uvádí, že „...až po vyhodnocení všech dat bude možné určit, zda bude dodržena požadovaná míra jaderné bezpečnosti“.

K problematice trhlinek v reaktorových nádobách belgických reaktorů byla 10. ledna zveřejněna v Evropském parlamentu zpráva expertky z oblasti materiálového inženýrství Ilse Tweer. Výsledky zprávy, kterou Ilse Tweer vypracovala pro poslanecký klub Greens/EFA Evropského parlamentu, lze shrnout do následujících bodů.

Ilse Tweer uvádí, že provedení posudku zjištěných vad materiálu komplikují dvě okolnosti. Jednak neexistuje kompletní výrobní dokumentace reaktorových nádob a vzhledem k bankrotu jejich výrobce není její zkompletování možné. Druhou komplikaci pro určení původu trhlin představuje nemožnost odebrat vzorek materiálu pro laboratorní rozbor.

Přes uvedená omezení zpochybňuje Ilse Tweer tvrzení společnosti Electrabel, že trhlinky vznikly při výrobě a během provozu se nezvětšují. Při výstupní kontrole z výroby nebyly žádné poruchy tlakových nádob zjištěny. Po třiceti letech provozu bylo při kontrole nalezeno 8000 trhlinek v reaktorové nádobě reaktoru Doel 3 a 2000 trhlinek v případě Tihange 2. Největší trhliny přitom mají rozměry 24 krát 100 milimetrů.

Jednou z hypotéz vzniku trhlin je opotřebení v důsledku působení vodíku. V případě jejího potvrzení nelze vyloučit další rozvoj trhlin, který by mohl vést až k vážné poruše reaktorové nádoby. Vady patrně skutečně vznikly při výrobě, ale během provozu se v důsledku ozáření materiálu a jeho cyklického mechanického namáhání zvětšily. Tuto možnost Electrabel nezvažuje.

Ilse Tweer dále poukazuje na to, že nelze posuzovat jednotlivé trhliny izolovaně. Během provozu reaktoru může dojít k vzájemné interakci mezi jednotlivýmí trhlinkami a následnému narušení integrity reaktorové nádoby. Autorka proto doporučuje důsledné kontroly reaktorových nádob vyrobených ve stejném podniku nebo stejným technologickým postupem jako v případě reaktorů Doel 3 a Tihange 2.

Opětovné spuštění reaktorů při současných znalostech o původu trhlin považuje Ilse Tweer za nezodpovědný hazard. Případné zborcení reaktorové nádoby v důsledku nepředpokládaného rozvoje trhlin by vedlo k vážné havárii s únikem radioaktivních látek do okolí, kterému by kvůli opakovaným explozím nezabránil ani kontejnment reaktoru.

Tisková zpráva belgického jaderného dozoru:
http://www.afcn.fgov.be/GED/00000000/3300/3358.pdf

Zpráva Ilse Tweer je ke stažení:
http://www.engineeringnet.be/belgie/detail_belgie.asp?Id=9452&titel=Het%20volledige%20rapport%20van%20Dr%20Ilse%20Tweer%20over%20de%20nucleaire%20heropstart&category=nieuws&herkomst=RSS

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // foto: Archieffoto PhotoNews