Komu sypal ČEZ?

Konečně, pět let poté, co Jihočeský kraj uzavřel se společností ČEZ Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s., se podařilo dotlačit vedení kraje ke zveřejnění, kam peníze vlastně plynou.  Jak bylo rozděleno takřka 107 milionů korun v roce 2013, kdo se nestyděl vzít si peníze od ČEZu, to se nyní každý může podívat. Jak uvidíte, tabulka je schována v podkladech jednání zastupitelstva mezi plněním úkolů, a dá se najít jen po trpělivém pátrání.

Připomeňme, že jihočeští zastupitelé přijali výše zmíněnou smlouvu v dubnu 2009, aniž by bylo projednání této věci předem avizováno na programu jednání zastupitelstva (včetně podkladových materiálů). Zastupitelé tehdy zrušili část usnesení jihočeského zastupitelstva z roku 2004 - nesouhlas s výstavbou nových jaderných reaktorů v Temelíně a slíbili, že: „Kraj se zavazuje spolupracovat s ČEZ při informování veřejnosti o provozu, rozvoji, bezpečnosti a vlivu na životní prostředí JETE. Kraj bude v rámci své samostatné působnosti napomáhat dostavbě Jaderné elektrárny Temelín včetně vyvolaných a souvisejících investic, pokud budou splňovat požadavky dané obecně závaznými právními předpisy.“

ČEZ se na oplátku zavázal poskytnout 3,7 mld. Kč do roku 2018 na investice na území kraje, které budou výstavbou reaktorů vyvolané nebo s ní budou souviset, dále na svou propagaci a také na zvýšení úrovně havarijního plánování. Každoročně tak rozděluje cca 110 milionů korun ve prospěch obecních projektů, kulturních a sportovních akcí nebo školních aktivit. Jen dvě třetiny těchto peněz jsou darem, zbytek je smlouvou na reklamu s podmínkou propagace JE Temelín.

Nedávno proběhla mediální přestřelka mezi místopředsedou dozorčí rady ČEZ Václavem Pačesem, který tvrdil, že ČEZ investoval do zrušeného tendru maximálně 100 milionů korun a Martinem Bursíkem, jež s odvoláním na Václava Bartušku uváděl 2 miliardy. Výše popsané toky peněz do regionu nejsou konečné, protože ČEZ také připravil desítky projektových dokumentací dopravních staveb, které měly souviset se stavbou nových reaktorů. Miliony korun stály zahraniční cesty pro jihočeské starosty, krajské politiky a úředníky včetně výletu do USA, které jim společnost zaplatila. Ale podstatnější náklady šly na pět let trvající tendr včetně hodnocení nabídek, též proběhlo mezistátní posouzení vlivů Temelína na životní prostředí. Takže ty dvě miliardy jeví se spíš jako spodní odhad. Jak dlouho ještě vydrží biochemik Pačes se svými vědomostmi zastupovat český stát v ČEZu?

Edvard Sequens

Edvard Sequens
Edvard Sequens
Od r. 1997 pracuje v občanském sdružení Calla – Sdružení pro záchranu prostředí České Budějovice jako konzultant a vedoucí projektů v oblasti energetiky, v letech 2000 až 2008 byl jeho předsedou. Byl v Nezávislé energetické komisi (Pačesově) a rovněž pracoval jako externí poradce ministra životního prostředí. Specializuje se na problematiku obnovitelných zdrojů energie. Za svou práci pro podporu využití sluneční energie obdržel Českou sluneční cenu 2002 od české sekce sdružení Eurosolar. Podílel se na zpracování alternativní představy nevládních organizací o podobě české energetiky Chytrá energie, www.chytraenergie.info

Další články autora: