Zákonnost povolené výjimky pro obchvat Třebíče řeší soud

Děti Země dne 17. října 2022 napadly žalobou rozhodnutí Ministerstva životního prostředí z 10. srpna 2022 o zamítnutí jejich odvolání i odvolání spolku Obchvat Třebíče proti rozhodnutí krajského úřadu v Jihlavě z 6. prosince 2021 o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny ke škodlivému zásahu do biotopů 27 zvláště chráněných druhů živočichů plánovaným obchvatem Třebíče. Podle nich nebyly splněny všechny požadavky zákona a řada jejich námitek nebyla pečlivým způsobem vypořádána.

„Správní žaloba obsahuje celkem pět bodů, v nichž tvrdíme, že ve spise nebyly všechny potřebné odborné podklady, neboť obecná tvrzení nestačí, dále chybí popis konkrétních lokalit k umístění přenášených cenných jedinců živočichů, také není zřejmé, jak by se kácely stromy se zimujícími netopýry, a dokonce chybí věčný a časový plán kontroly plnění výjimky ze strany krajského úřadu,“ popisuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik obsah tři bodů žaloby, o níž by měl Krajský soud v Brně rozhodnout asi za dva roky.

Podle Dětí Země je další závažnou chybou rozhodnutí nedoložení veřejného zájmu postavit novou silnici I/23 přes urbanizovanou a rekreační část města a nedoložení její převahy a naléhavosti nad veřejným zájmem ochrany biotopů téměř třicítky zvláště chráněných druhů živočichů, které byly v trase silnice zjištěny. Ve spise totiž nejsou přesvědčivé doklady, že stávající průtah nelze rekonstruovat či modernizovat tak, aby byly limity intenzit hluku a stavu ovzduší dodržené a bezpečnost a plynulost dopravy se zvýšila.

„V žalobě ještě namítáme, že krajský úřad měl velmi důkladně zkoumat, zda neexistuje jiné uspokojivé řešení, jak snížit vlivy automobilové dopravy, než je výstavba nové silnice v jiné části města se škodlivým zásahem, neboť dosud nebylo vydáno závazné stanovisko EIA,“ uvádí Patrik obsah pátého bodu žaloby.

Podle něho se měly odbornou analýzou posoudit tyto varianty: Nulová plus s rekonstrukcí a modernizací sávajícího průtahu a Aktivní s novými trasami, a to přes město nebo pro obyvatele Třebíče lépe mimo něj.

Děti Země také zpochybňují druhý důvod stavby nové silnice, neboť má prý zajistit průjezd nadrozměrných nákladů při stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech. Podle nich ve spise opět chyběly konkrétní doklady, že jednak potřebný objem elektřiny kolem roku 2036 nelze získat i bez nového jaderného bloku a jednak že tyto náklady nelze do Dukovan dovézt i bez nové silnice, třeba po dnešních silnicích a po železnici.

ŘSD ČR ve svém letáku z října 2022 uvádí, že obchvat délky 6,5 km má v roce 2022 získat stanovisko EIA, v roce 2023 územní rozhodnutí, v roce 2024 stavební povolení a v roce 2029 má dojít k jeho zprovoznění.

*****

(c) Tisková zpráva Dětí Země