Děti Země se odvolaly proti výjimce pro nový jaderný blok

Podle zjištění Dětí Země má povolovací proces na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech vážný problém. Krajský úřad Kraje Vysočina totiž 13. července 2020 povolil výjimku ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů téměř třiceti zvláště chráněných druhů živočichů, ale podle analýzy Dětí Země bylo toto rozhodnutí vydáno v rozporu se zákonem. Děti Země proto 18. listopadu 2021 podaly odvolání.

„Navrhujeme, aby se tři podmínky z celkových devíti doplnily o důslednější ochranu biotopů a dále se uložil způsob kontroly jejich plnění. Ovšem hlavním nedostatkem je nedoložení veřejného zájmu a jeho naléhavost nad zákonnou ochranou dotčených biotopů a také nedoložení neexistence jiného řešení, než je výstavba nového jaderného bloku,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Předmětem řízení je posouzení vlivů škodlivému zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů při změně koryta Lipňanského potoka a přestavbou Horního a Dolního rybníka na suché poldry, příp. jen Horního rybníka. Účelem těchto stavebních prací má být bezpečné odvádění srážkových vod ze staveniště při výstavbě nového jaderného bloku v Dukovanech v letech 2029 až 2036 a při jeho provozu.

„Rozhodnutí o výjimce považujeme za formální, neboť krajský úřad se s prokazováním naléhavosti veřejného zájmu a s neexistencí jiného řešení bez zásahu vypořádal jen asi na pěti řádcích. Chybějí jakékoliv doklady na podporu jeho tvrzení, že nový jaderný blok v Dukovanech a navržené úpravy koryta potoka a dvou rybníků tyto požadavky zákona skutečně splňují,“ upřesňuje dále Patrik. Podle Dětí Země mělo být v řízení doloženo, že neexistuje jiné koncepční řešení, jak zajistit potřebný objem výroby elektřiny kolem roku 2036, než z nového jaderného zdroje, nebo doložit že neexistuje jiné konkrétní řešení, jak postavit a provozovat nový jaderný blok v Dukovanech, aniž by se srážkové vody musely odvádět se škodlivými zásahy do koryta Lipňanského potoka a do dvou rybníků.

„Potřebné množství elektřiny kolem roku 2040 je možné mít i bez výstavby nového jaderného bloku, což dokládá například studie Energetická revoluce: Jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv, takže v řízení o výjimce se mělo toto koncepční řešení posoudit,“ upozorňuje Patrik. Studii v říjnu 2021 zveřejnilo Hnutí DUHA a GREENPEACE. Z jejího obsahu vyplývá, že do konce roku 2030 je možné v ČR ukončit spalování uhlí a kolem roku 2050 lze dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů, tzn. bez spalování uhlí, ropy a zemního plynu. A také  bez výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech.

Odkazy na internetové stránky:
Území se škodlivým zásahem do Lipňanského potoka a do Horního a Dolního rybníka u JE Dukovany

Proces hodnocení vlivů záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ (2016-2019)

studie „Energetická revoluce: Jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv“ (55 stran, 10/2021)

*****

(c) Tisková zpráva Dětí Země // obrázek: mapy.cz