Velká Británie zaznamenává výrazné oživení trhu s fotovoltaikou, elektromobily a bateriemi

Podle britského provozovatele rozvodné sítě National Grid by Velká Británie mohla zavést solární technologie, elektromobily a baterie mnohem rychleji, než se předpokládalo před rokem. Tento nový výhled do budoucna je součástí rychle se měnícího prostředí energetického systému ve Velké Británii, který byl popsán ve zprávě z roku 2016 „Budoucí energetické scénáře“ (Future Energy Scenarios). Marcus Stewart, vedoucí oddělení pro energetický přehled v National Grid, říká v předmluvě ke zprávě: „Jsme uprostřed energetické revoluce.“

Energetická revoluce

Náznaky toho, že se energetický svět Velké Británie zmítá uprostřed období rychlých a zásadních změn, se objevovaly od začátku roku 2016. Obvykle konzervativní National Grid je poslední z několika průmyslových a vládních skupin, která by použila termín „revoluce“.

Únorová zpráva pro průmyslovou skupinu Energy UK hovořila o nadcházející „revoluci“ podobnou těm, které ovládly telekomunikaci a bankovnictví. V březnu pak Národní komise pro infrastrukturu řekla, že přijetí „chytré energetické revoluce“ by mohlo ušetřit Velké Británii 8 miliard liber ročně až do roku 2030.

National Grid si nyní dokáže představit až 39 GW instalované fotovoltaiky do roku 2035, přičemž dnešní instalovaný výkon je kolem 12 GW a ještě minulý rok se uvažovalo jen se 32 GW do roku 2035. Očekávání zvýšeného počtu elektromobilů na silnicích v roce 2035 je stejně dramatické. V porovnání s loňskou zprávou se předpokládá nárůst mezi 23 % až 120 %, který bude záviset na širším ekonomickém a politickém prostředí. Zpráva uvádí, že celkem by se v roce 2035 mohlo na silnicích pohybovat až 8,3 milionů elektromobilů, čili téměř čtvrtina všech vozů.

Letošní scénáře také vůbec poprvé zahrnují významnou budoucí roli pro skladování elektřiny v bateriích. Loňský výhled pouze poznamenal, že ukládání elektřiny je důležité a že brána k nové kapacitě by mohla být odemčena prostřednictvím technologických zlepšení, regulačních změn a dotací. Od letošního roku si „hodnota návrhu na skladování polepšila,“ říká dokument National Grid, který diskutuje zpětnou vazbu od zainteresovaných stran získanou během procesu vyvíjení svého scénáře.

Toto zlepšení má pokračovat. Zpráva Future Energy Scenarios tvrdí, že náklady na lithiové a iontové baterie by se mohly snížit o polovinu do roku 2019, a znovu o polovinu na začátku 20. let 21. století. Pokud bude pokračovat snižování nákladů na baterie a snahy o odstranění regulačních překážek se ukážou jako úspěšné, pak by se výchozí skladovací kapacita elektrické energie ve Velké Británii mohla zvýšit z dnešních 3 GW na 11 GW v roce 2030 a na 18 GW v roce 2040.

Dnešní skladování je téměř výlučně ve formě přečerpávacích vodních elektráren v oblastech Highlands a Snowdonia. National Grid říká, že nová skladovací kapacita bude pocházet zejména z akumulátorů, které se zpočátku používaly na pomoc při spravování sítě a pak se stále více propojovaly s fotovoltaikou pro domácnosti a firmy. Tato nová skladovací kapacita se má kombinovat s nárůstem flexibilní kapacity na výrobu elektřiny, naznačuje zpráva, a vyrovnat variabilní objem výroby elektřiny z větrných a fotovoltaických elektráren.

Propojení elektrizačních soustav s jinými zeměmi bude mít také svůj podíl a opět se vyhlídky v tomto směru zlepšily v porovnání s loňským rokem. Výkonnost se dnes odhaduje až na 23 GW v roce 2030, vedle dnešních 4 GW.

Klesající poptávka

Výhledy státního National Grid do budoucnosti v letošních scénářích se pozměnily také v dalších důležitých ohledech. Pozoruhodně se v nich poptávka po plynu v roce 2030 snížila až na 12 %. Do roku 2040 se předpokládá, že spotřeba plynu poklesne mezi 8 až 33 % ve srovnání s dnešní úrovní. To vše naznačuje, že National Grid vidí zvyšující se závislost na dovozu zemního plynu ve Velké Británii, jak je zdůrazněno agenturami Reuters a Bloomberg, jako méně závažnou, než se očekávalo v minulém roce.

Letošní scénáře také redukují očekávanou poptávku po elektřině. Poptávka v roce 2030 se nyní očekává nižší až o 5 % než je dnešní úroveň, což přináší úlevu Velké Británii v tom, že již nemá naléhavou potřebu pro nové výrobní kapacity.

Bohužel, ne všechny změny uvedené v letošní zprávě jsou ale pozitivní. Již dlouhou dobu se National Grid držela alespoň jednoho britského scénáře, aby splnila cíl Evropské unie na dosažení 20 % energie z obnovitelných zdrojů z celkové dodávky energie do roku 2020. Nyní to vypadá, že 15 % energie z obnovitelných zdrojů nebude dosaženo před rokem 2022.

Podobně, emise skleníkových plynů se shodují s navrhovaným pátým britským uhlíkovým rozpočtem pouze v jednom ze čtyř scénářů National Grid, v ostatních se nedaří dosáhnout navrhovaného 57 % snížení do roku 2030 oproti úrovni z roku 1990.

Stojí však za to poznamenat, že Future Energy Scenarios nejsou prognózami. Jsou to zprávy navržené za účelem prozkoumat celou řadu možných budoucích výsledků v závislosti na možných změnách v nákladech, jakožto i na předpokladech ekonomického růstu a politické taktiky.

V minulých letech scénáře jednoduše předpokládaly, že politický rámec bude zajištěn včas, aby mohl být cíl pro obnovitelné zdroje energie splněn do roku 2020. Nyní se její předpoklady snížily v souladu s širšími očekáváními i ze strany samotné vlády, že cíl bude pravděpodobně nemožné uskutečnit.

Jak bylo uvedeno výše, scénáře se snaží udržet krok s realitou rychlých změn v odvětví energetiky. V důsledku toho došlo v posledních několika letech k poměrně velkým změnám v některých aspektech výhledu do budoucna, zejména v souvislosti s novými technologiemi jako jsou fotovoltaika a baterie.

To neznamená, že scénáře jsou špatné, i když předpovídání budoucnosti energetiky je neblaze proslulé svou obtížností. Znamená to však, že obecné trendy ve scénářích je nutno brát jako informativní a ne jako nezpochybnitelná čísla, protože je u nich nepřesnost velmi pravděpodobná.

Jak to prezentuje National Grid: „Ať se stane cokoliv se zdroji naší výroby [elektřiny] během příštích 25 let, je důležité si uvědomit, že změny budou pokračovat a pouze tempo těchto změn zůstává neznámé.“

Originál článku: https://www.carbonbrief.org/national-grid-sees-major-boost-for-solar-electric-vehicles-and-batteries

*****
(C) Simon Evans, Carbon Brief, přeložila: Olga Kališová, Calla, kráceno // Foto: Archiv Cally