Vláda podceňuje obnovitelné zdroje a má nereálné jaderné plány

Vláda ČR vzala na vědomí návrh Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, který v zápětí odešle k připomínkám Evropské komisi. Plán potvrzuje cíl ukončit spalování uhlí do roku 2033 a rovněž dokládá na základě vědeckého modelování i jeho proveditelnost. Do roku 2050 pak má ČR přestat spalovat i ropu a zemní plyn. Plán také zvyšuje české cíle pro obnovitelné zdroje (OZE) a úspory energie, stále však nevyužívá domácí možnosti a nezajišťuje  potřebný příspěvek k naplnění cílů EU. Naopak výrazně přeceňuje možnosti výstavby drahých jaderných elektráren a počítá s nereálně brzkými termíny jejich spuštění.

Modelování energetiky počítalo s umělým omezením rozvoje větrné (maximálně 1,5 GW v roce 2030) a solární energetiky (maximálně 10,1 GW v roce 2030), což je méně než ukazují odborné studie, podle kterých se do roku 2030 lze dostat na 15 GW ve fotovoltaice a na 2 GW větrných elektráren [1]. Plán tak zatím nenaplňuje cíl pro podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie v ČR, který by měl být mezi 33 a 35 procenty [2]. Pro zvýšení podílu OZE na spotřebě energie v ČR na úroveň minimálně 34 % se vyjádřila také veřejnost v prvním kole veřejné konzultace, jejíž výsledky ale při přípravě návrhu nebyly nijak zohledněny [3], samotný návrh textu Vnitrostátního plánu s veřejností ale konzultován nebyl. V rámci vypořádání připomínek v meziresortním připomínkovém řízení však Ministerstvo průmyslu a obchodu slíbilo, že k nastavení stropů pro OZE se ještě povede další odborná debata.

Ekologické organizace opakovaně upozorňují, že výsledky modelování pracující s ekonomickou nákladovostí jednotlivých zdrojů dávají falešné výsledky, protože zadání ministerstev počítá s naprosto nereálně nízkými náklady na výstavbu nových reaktorů, za které se v Evropě či USA jaderné elektrárny nestaví a které jsou proto v rozporu i s analýzou Ministerstva financí [4]. Potíže mohou způsobit i přespříliš optimistické předpoklady uvedení nových jaderných zdrojů do provozu  (2035 první malý modulární reaktor, v roce 2036 první velký v Dukovanech a v roce 2039 a 2041 další dva v Temelíně). 

Česká republika schválený návrh Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu zašle Evropské komisi s téměř čtyř měsíčním zpožděním, termín pro odevzdání byl 30. června. Do konce roku poté Evropská komise pošle ČR připomínky, které bude muset zapracovat do finální podoby Vnitrostátního plánu, který musí být dokončen do 30. června 2024. Je proto nevyhnutelné, aby ČR tenhle čas využila a napravila nedostatky svého návrhu tak, aby splňoval evropské závazky do roku 2030, zahrnoval důvěryhodný a konzistentní soubor politik a opatření, a prošel efektivní veřejnou konzultací. 

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: “Vláda spolu s návrhem Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu potvrdila i cíl ukončit do roku 2033 spalování uhlí a do roku 2050 i ropu a zemní plyn. Ministerstvo průmyslu a obchodu ovšem stále počítá se zbytečně nízkými stropy pro obnovitelné zdroje, uznalo však, že se jedná jen o vstupní odhad a nejde o maxima z hlediska cíle. Ministerstvo také slíbilo, že se o nastavení stropů povede další odborná debata. To je dobře, odborné studie totiž ukazují, že máme jako ČR rozhodně na víc.”

Štěpán Vizi, expert na klimatickou politiku Centra pro dopravu a energetiku, říká: “Návrh Vnitrostátního plánu nevyužívá naplno potenciál Česka při naplňování klimatických cílů. Vláda má navíc povinnost zapojit do procesu vzniku celého dokumentu veřejnost, ta ale zatím neměla vůbec možnost se k návrhu vyjádřit. Návrh plánu se úzce týká také témat energetické chudoby a sociálně spravedlivé transformace. Je proto zásadní, aby měla veřejnost možnost se do tvorby finální podoby plánu zapojit a aby vláda brala její připomínky vážně.”

Miriam Macurová, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR, říká: “Vládou schválený draft Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu nedosahuje požadovaných evropských cílů pro podíl obnovitelných zdrojů energie a úspor energie do roku 2030. Ty jsou zásadní pro splnění klimatických závazků ČR. Draft naproti tomu obsahuje strategický cíl zcela utlumit využití uhlí pro výrobu elektřiny a tepla do roku 2033 a upozorňuje i na to, že je třeba počítat s koncem těžby hnědého uhlí. Očekáváme, že se tímto závazkem bude řídit i ministr životního prostředí Petr Hladík při přezkumu souhlasného stanoviska EIA k prodloužení těžby hnědého uhlí na velkolomu Bílina.”  

Edvard Sequens, energetický konzultant v Calla - Sdružení pro záchranu prostředí řekl: “Jaderná energetika za každou cenu navzdory levnějším a dostupným alternativám, tak by se dal nazvat přístup zodpovědných politiků k přípravě strategických dokumentů, které budou rámovat českou energetickou budoucnost a zejména pak způsobí zadlužení státní pokladny a vysoké náklady spotřebitelů elektřiny po dlouhé desítky let. Jak se ukázalo, nestačilo jen povinné zadání tří nových velkých reaktorů či pokřivení ekonomických vstupů do modelu. Ministerstvo průmyslu do Národního energeticko klimatického plánu těsně před jednáním vlády navzdory modelování na základě připomínky resortů vepsalo i další velký reaktor v Dukovanech.”

****

(c) Tiskový komentář členských organizací Zeleného kruhu zabývajících se energetikou

Zdroje:
[1] Deloitte, Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030, květen 2023 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/energy-resources/Rozvoj-obnovitelnych-zdroju-do-roku-2030-kveten-2023.pdf 

[2] Samotný návrh Národního klimaticko energetického plánu uvádí, že vychází z cíle EU 32 % v roce 2030, neboť cíl 42,5 % není definitivně schválen. 9. října však Rada EU nově dohodnutý cíl EU 42,5 % definitivně schválila. Je tedy jasné, že český podíl bude muset být vyšší.

Fakta o klimatu a Frank Bold, Rozvoj obnovitelné energie v Česku do roku 2030 pro posílení bezpečnosti a plnění klimatických cílů EU březen 2023 https://faktaoklimatu.cz/assets-local/publications/2023-rozvoj-obnovitelne-energie-v-cesku-do-2030.pdf 

[3] https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/2023/8/Vyhodnoceni-verejne-konzultace-k-Vnitrostatnimu-planu-v-oblasti-energetiky-a-klimatu_final.pdf

[4] Utajovaná analýza spočítala obří náklady na český jaderný megaplán, Seznam Zprávy, 30. 8. 2023