Radioaktivní odpady

Německé spolky: Koncepce meziskladování jaderných odpadů selhala

Uskladnění vysoce radioaktivních odpadů do hlubinného úložiště nebo jiné alternativy nakládání s nimi se nebude moci uskutečnit podle stávajícího ambiciózního harmonogramu, pokud mezitím vyprší platnost povolení pro mezisklady, kde se tyto odpady zatím nacházejí. Tím podle spolků selhal v Německu dosud realizovaný koncept meziskladování radioaktivních odpadů, který byl plánován na 40 let. Proto jsou podle nich potřebné nové koncepty na dlouhodobější skladování radioaktivních odpadů. Vzhledem k nutné prodloužené délce meziskladování by se měla diskuse o nových konceptech účastnit i německá veřejnost.

To jsou hlavní výroky tohoto společného stanoviska k meziskladování vysoce radioaktivních odpadů, na kterém se shodlo v intenzivním diskusním procesu 70 německých antiatomových iniciativ a spolků a které představily veřejnosti. Mezi podepsanými spolky je i 15 z lokalit meziskladů.

Poziční papír „Meziskladování vysoceradioaktivních odpadů“ vznikl v rámci Konference k jaderným odpadům, kde se každoročně schází antiatomové iniciativy a ekologická sdružení z celého Německa. Společné stanovisko se nepřimlouvá za dlouhodobé skladování radioaktivních odpadů na povrchu. Až do ukončení meziskladování musí být zajištěna co nejvyšší bezpečnost těchto odpadů. Stávající mezisklady neodpovídají aktuálním požadavkům na bezpečnost, příkladem je ten v Brunsbüttelu.

Z úředního pohledu byla transportním a skladovacím kontejnerům zajištěna bezpečnost přes 40 let. Již pro stávající dobu skladování nebo pro eventuální prodloužení provozu meziskladů tak nemůže být předložen důkaz bezpečnosti. Požadujeme nápravu. Laxní přístup kontrolních úřadů je stejně tak starý jako využívání jaderné energie. Odpovědné instituce se musí postarat o potřebné alternativy pro případ vypršení platnosti povolení stávajících meziskladů.

Udo Buchholz, člen představenstva Spolku Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí /BBU/ řekl: „Provozovatelé a příslušné úřady jsou nyní zodpovědné za to, aby se vypracovaly nové koncepce, podle kterých bude umožněno bezpečné skladování těchto odpadů.“ Dokud nebudou tyto koncepce jasné, neměl by se produkovat žádný další jaderný odpad v jaderných elektrárnách. V důsledku toho by musely být odstaveny všechny jaderné elektrárny.

Také transporty radioaktivního odpadů ve skladovacích a transportních kontejnerech představují vzhledem k možnosti teroristických útoků velké bezpečnostní riziko, protože jedinou ochranu před únikem do životního prostředí skýtají právě jen tyto kontejnery.  Nyní se podle dostupných údajů skladuje v meziskladech více než 1000 kontejnerů Castor, jejich počet se má podle spolků do konce roku 2022 navýšit na 1900.

Hlavní požadavky z Pozičního papíru německých spolků a iniciativ

Delší provoz meziskladů:
a) nesmí být zamezeno dosažení co nejvyšší bezpečnostní úrovně při skladování radioaktivních odpadů tvrzením, že časová prodleva mezi koncem platnosti provozu stávajících meziskladů a začátkem provozu nového konečného úložiště je tak malá, že se dá překlenout i se stávající infrastrukturou.
b) Nesmí být postaven centrální „vstupní sklad“, především ne předčasně v některé ze zkoumaných, dosud neschválených lokalit pro konečné úložiště, jak to plánuje Národní program pro likvidaci odpadů.
c) Spolková vláda musí co nejdříve předložit koncepci bezpečného, dlouhodobějšího meziskladování vysoce radioaktivních odpadů – centrální mezisklad v Německu odmítáme.
d) V takové koncepci se musí zohlednit mezinárodní zkušenosti a výsledky výzkumů. Musí se financovat také další výzkumy v této oblasti.
e) V  koncepci se rovněž musí zohlednit fakt, že jaderné transporty s vysoce radioaktivním odpadem vzhledem k možným teroristickým útokům představují velké bezpečnostní riziko.
f) Všechny nové doklady bezpečnosti pro prodlouženou dobu meziskladování se musí vztahovat na dobu minimálně 100 let.
g) Součástí této koncepce musí být také další postup ohledně stavby nového meziskladu Nord v Lubminu podle nových standardů.

Bezpečnostní nedostatky u existujících meziskladů:
a) O bezpečnostních nedostatcích meziskladování je třeba vést diskusi a musí se vytvořit transparentnost ohledně deficitů a potřebných vylepšení.
b) Účinnost opatření pro zabezpečení meziskladování proti zásahům třetích stran vyžaduje společenskou a soudní kontrolu při zachování zájmů utajení.
c) Převzetím meziskladů státem odpadá ochrana místa pro účely soukromé firmy. Proto již nemůže být přípustnost provedení opatření pro zvýšení bezpečnosti meziskladu kritériem pro hodnocení bezpečnosti. Měřítkem tak bude výhradně nejvyšší možná ochrana obyvatelstva.
d) Z rozhodnutí ohledně Brunsbüttelu musí být vyvozeny důsledky. Všechny mezisklady v Německu musí projít řádnou bezpečnostní prověrkou – měřítkem pro hodnocení jejich bezpečnosti musí být doklady o bezpečnosti.
e) Sklady, které neodpovídají minimálním stanoveným bezpečnostním požadavkům, se musí bezodkladně dovybavit – v případě, že to není možné, musí být bezodkladně vyklizeny a uzavřeny.
f) Hodnocení bezpečnosti meziskladů musí vždy probíhat podle aktuálních poznatků a vycházet z možných scénářů ohrožení.
g) Při dokladování bezpečnosti všech jaderných zařízení se musí vycházet z nejvyššího myslitelného vzniku škody místo definování 20 % možných vzniklých škod, tak jak to bylo činěno v případě dokladování bezpečnosti proti cílenému pádu letadla.
h) Je nutné technicky co nejvíce zredukovat radioaktivní zatížení vně meziskladů.
i) Je nutné co nejvíce prozkoumat radiologické důsledky radionuklidů, vznikajících neutronovým zářením, vycházejících z hal větráním.
j) Je nutné měřit radioaktivní úroveň ovzduší v blízkosti vzdušných výpustí z meziskladů.

Co dělat ohledně možného selhání kontejnerů:
a) Spolková vláda musí dělat výzkumy ohledně dlouhodobého chování vyhořelého jaderného paliva, radioaktivních odpadů a kontejnerů v rámci výzkumného programu a o výsledcích veřejně diskutovat.
b) Vzhledem k důsledkům možných těžkých zásahů třetí strany /např. pád letadla/ musí být sledovány všechny myslitelné poruchy při delším skladování (spadnutí kontejneru, selhání izolace, změna materiálu, vestavby a stabilita struktur atd.). Obyvatelé a pracovníci musí být chráněni i proti malým únikům radioaktivity.
c) Schopnost transportu jednotlivých uskladněných kontejnerů musí být zajištěna po celou dobu meziskladování.
d) Na všech meziskladových lokalitách musí být možná oprava kontejnerů a kontrola inventáře po celou dobu skladování.

Svévolné zacházení kontrolních orgánů s platným právem:
a) Zodpovědné BGZ, EWN a Spolkový úřad pro jaderně technickou bezpečnost při likvidaci /BfE/ se musí před vypršením platnosti povolení pro provoz meziskladu postarat o alternativu, místo aby problém přehlížely.
b) Žádné přemisťování palivových článků a materiálu, který se dá použít k výrobě zbraní, z Garchingu do meziskladu Ahaus.
c) Žádný vývoz vyhořelého jaderného paliva nebo jiného jaderného odpadu do zahraničí. Žádný export jaderného odpadu z výzkumného reaktoru pro přepracování v zahraničí.
d) Novostavba meziskladu v Julichu, která odpovídá bezpečnostním standardům pro prodlouženou dobu meziskladování.
e) Uzavření FRM II kvůli opakovanému nesplnění předpisů pro meziskladování.

Zabránit transportům:
a) Je nutné zabránit transportům – proto by měly kontejnery s jaderným odpadem zůstat pokud možno na stávajících lokalitách, dokud nebude postaveno konečné úložiště.
b) Pokud by došlo k pokusu uskladnit Castory v La Hague a Sellafieldu do stávajících meziskladů, musí se nejprve vyřešit problém možnosti jejich oprav.
c) Plánovaným transportů z Julichu, Garchingu a Berlína do meziskladu Ahaus musí být zabráněno.

Zapojení veřejnosti:
a) Musí být vypracován nový koncept meziskladování se zapojením veřejnosti:
- v každé meziskladové lokalitě musí proběhnout proces dialogu se zapojením provozovatele, úřadů, komunální politiky, ekologických spolků a obyvatel,
- kromě toho centrální dialog se zapojením provozovatelů, úřadů, legislativců, politiků, ekologických spolků a veřejnosti.
b) Schvalovací řízení nových meziskladů musí proběhnout s příslušným procesem EIA a zapojením veřejnosti.
c) Změny ve stávajících povoleních pro mezisklady musí proběhnout taktéž s příslušným procesem EIA se zapojením veřejnosti, tento proces musí zohledňovat také nutné novostavby v meziskladech.
d) Prodlužování meziskladování přes dobu původně zamýšlenou musí proběhnout pouze novým schvalovacím procesem s řádným procesem EIA při zapojení veřejnosti.

Další informace najdete:
Poziční stanovisko německých spolků a iniciativ „Meziskladování vysoceradioaktivních odpadů“

www.atommuellkonferenz.de

*****

(C) Gabriela Reitinger, OIŽP //Foto: archiv Calla


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo