Těžba uranu

Surovinová politika - 4 dny do ukončení zasílání připomínek

V rámci procesu vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) proběhlo 6. února na Ministerstvu průmyslu a obchodu veřejné projednání Surovinové politiky (SP) ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Starostové obce Brzkov a města Přibyslav a zástupci nevládních organizací Calla a Jihočeské matky přišli pronést své připomínky v reakci na části Surovinové politiky týkající se nové těžby uranu na ložisku Brzkov-Horní Věžnice a kroků směřujících k těžbě uranu v ČR v budoucnosti.

Hned v úvodu, ještě před shrnutím vyhodnocení SEA dokumentace její hlavní autorkou Janou Švábovou Nezvalovou z firmy Amec Foster Wheeler, mnohé překvapil Jiří Koliba (MPO), když pronesl, že MPO nebude navrhovat těžbu ložiska Brzkov-Horní Věžnice a text SP bude proto upraven ještě před jeho definitivním schválením. V průběhu projednání Pavel Kavina (MPO) doplnil, že upravený text bude předložen MŽP a v případě jeho kladného stanoviska k procesu SEA bude SP předložena vládě ke schválení. MPO chce SP sladit s EU z hlediska strategických surovin pro 21. století a Kavina přiznal, že ministerstvo se v tomto ohledu pokouší dohnat pomyslný ujíždějící vlak.

Starosta Bořil (Brzkov) se optal, že když tedy SP s těžbou ložiska Brzkov-Horní Věžnice už nepočítá, kdy bude veřejnosti předložen upravený text k připomínkování a kdy bude o novém znění jednat vláda. Připomněl, že na žádost státního podniku DIAMO stále probíhá řízení o rozšíření chráněného ložiskového území (CHLÚ), odvolávající se na geologické průzkumy před rokem 1989, o jejichž věrohodnosti pochybuje i Ministerstvo životního prostředí (to nařídilo podniku DIAMO doplnit chybějící podklady pro vyčíslení zásob uranu na ložisku do června 2017). Poněvadž na první otázku nebylo jasně odpovězeno, starosta Kamarád (Přibyslav) zdůraznil, že chce vědět, kdy je možné znát výsledný text SP a připomínkovat pasáže zmiňující přípravné kroky k těžbě. Zdůraznil, že by tak rád učinil před tím, než se dokument zašle MŽP. Ani tentokrát se mu nedostalo od MPO odpovědi, kdy se tak stane.

Edvard Sequens z Cally vytkl zpracovatelům AMEC, že i když je to požadavek MŽP ze zjišťovacího řízení, chybí konkrétní posouzení dopadů těžby uranu u Brzkova na životní prostředí a veřejné zdraví, včetně synergetických a kumulativních vlivů. A rovněž schází porovnání vyhodnocení vlivů variant bez těžby a s těžbou uranu. Podle něj se zpracovatel SEA vyhnul tomuto úkolu tvrzením, že SP s těžbou uranu na ložisku Brzkov-Horní Věžnice nepočítá. Reálně se ale těžba ložiska chystá a v návrhu SP je psáno: „K 31. prosinci 2015 lze považovat za již průběžně plněné – usnesením vlády č. 1086 ze dne 22. prosince 2014 vláda uložila ministru  průmyslu  a  obchodu  zahájit prostřednictvím podniku  DIAMO, s. p., schvalovací proces umožňující  přístup  státu  k exploataci ložiska uranu Brzkov – Horní Věžnice. Předpokládanou dobu povolovacích procesů lze odhadovat zhruba na 5 let. O případné výstavbě dolu rozhodne vláda následně, tj. zhruba kolem roku 2020.“ Sequens požádal, aby došlo k zastavení kroků MPO a DIAMO vedoucích k těžbě (např. žádost o rozšíření CHLÚ) znamenajících omezování majetkových práv vlastníků pozemků a blokování rozvoje samospráv v budoucnosti.

Teprve až na opětovný dotaz starosty Kamaráda ohledně termínu zaslání upraveného textu SP (starosta zároveň oponoval tvrzení ředitele podniku DIAMO Rychtaříka, že DIAMO chce jen zajistit ochranu uranových ložisek v ČR, ale kroky k jejich exploataci nepodniká) se ředitel Kavina vyjádřil, že dotčené samosprávy budou moci připomínkovat nové znění SP během února 2017.     

*****

(c) Olga Kališová, Calla // fotografie: Václav Vašků


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo