Bývalí vedoucí pracovníci jaderných dozorů nevidí v jaderné energetice vhodnou technologii pro boj s globální změnou klimatu

Skupina čtyř expertů rozeslala 6. ledna klíčovým médiím následující stanovisko.

Bývalí vedoucí pracovníci jaderných dozorů a vládních výborů radiační ochrany: Jaderná energie není účinným prostředkem v boji proti změně klimatu

Dr. Greg Jaczko, bývalý předseda jaderného dozoru Spojených států (Nuclear Regulatory Commission - NRC)
Prof. Wolfgang Renneberg, bývalý vedoucí Oddělení bezpečnosti reaktorů, radiační ochrany a jaderného odpadu na Federálním ministerstvu životního prostředí v Německu
Dr. Bernard Laponche, bývalý ředitel Francouzské agentury pro energetický management a poradce ministra životního prostředí, energetiky a jaderné bezpečnosti
Dr. Paul Dorfman, bývalý tajemník Výboru pro výzkum radiačních rizik vlády Velké Británie

Čelíme oteplování globálního klimatu. Stále přesnější znalosti o citlivosti klimatického systému nebo pozorované tání polárního ledu poukazují na vzestup hladiny oceánů. Dalšími projevy globální změny klimatu jsou ničivé bouře, přívalové srážky, záplavy, ale i lesní požáry. S rostoucí shodou na potřebě rychlého přechodu na nízkouhlíkovou energetiku byly jaderné elektrárny zařazeny mezi technologie, které jsou nástrojem v boji proti globální změně klimatu. Musíme si ovšem položit otázky, zda jaderná energetika může pomoci řešit klimatickou krizi, zda je ekonomicky životaschopná, jaké jsou následky jaderných havárií, co uděláme s jaderným odpadem a zda pro jádro zbývá prostor vedle rychle se rozvíjejícího odvětví obnovitelných zdrojů.

Jako odborníci, kteří pracovali na klíčových otázkách spojených s jadernou energetikou, jsme byli zapojeni do činnosti nejvyšších vládních orgánů pro jaderný dozor a radiační ochranu ve Spojených státech, Německu, Francii a Velké Británii. V této souvislosti považujeme za svoji odpovědnost vyjádřit se k hlavní otázce: může jaderná energetika hrát významnou roli jako strategie pro zmírnění dopadů změny klimatu?

Hlavní sdělení stále opakované jaderným průmyslem, totiž že příští generace reaktorů bude bezpečná, levná a bezproblémová, se nezakládá na pravdě. Jaderná energetika ve skutečnosti nemůže být bezpečná a bezproblémová. Jde o velmi složitou, náročnou technologii, která může způsobit vážnou škodu. Jaderná energetika není levná, ale naopak velmi drahá. A hlavně: jaderná energetika nemůže být součástí žádné životaschopné strategie boje s globální změnou klimatu. Aby mohla nahradit fosilní paliva ve výrobě elektřiny, bylo by třeba více než deset tisíc nových reaktorů (v závislosti na konstručním typu).

Ve stručnosti, jaderná energetika je jako strategie v boji proti změně klimatu:
•    Příliš drahá na to, aby významně přispěla k výrobě elektřiny v globálním měřítku.
•    Dražší než obnovitelné zdroje z pohledu výroby energie i omezování emisí oxidu uhličitého i v případě započtení nákladů na změnu řízení sítě a akumulaci elektřiny spojenou s rozvojem obnovitelných zdrojů.
•    Příliš drahá a riskantní pro soukromé investory a tím pádem závislá na masivních dotacích a státních garancích za úvěry.
•    Neudržitelná kvůli nevyřešenému problému vysoce aktivního odpadu.
•    Finančně neudržitelná, protože žádná ekonomická instituce není ochotna plně pojistit jadernou elektrárnu pro případ vážné havárie s únikem radiace – většinu nákladů v těchto případech tak musí nést veřejnost.
•    Riskantní z pohledu šíření jaderných zbraní, nové typy reaktorů toto riziko zvyšují.
•    Riziková kvůli nehodám, které nelze zcela vyloučit a které na sebe mohou navazovat – chyby obsluhy nebo vliv extrémních klimatických jevů typu záplav, jejichž riziko se zvyšuje v důsledku globální změny klimatu (například v případě reaktorů umístěných na mořském pobřeží).
•    Vystavena řadě nevyřešených technických a bezpečnostních problémů spojených s vyvíjenými koncepty včetně takzvaných modulárních reaktorů.
•    Příliš těžkopádná na to, aby dosáhla tempa rozvoje potřebného pro omezení rizik spojených s globální změnou klimatu.
•    Pravděpodobně nepoužitelná z pohledu potřeby snižovat emise skleníkových plynů ve dvacátých a třicátých letech.

Originál stanoviska je dostupný na:
https://www.nuclearconsult.com/blog/former-heads-of-us-german-french-nuclear-regulation-and-secretary-to-uk-government-radiation-protection-committee-nuclear-is-just-not-part-of-any-feasible-strategy-that-could-counter-climate-chan/

****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // foto: archiv Cally